Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Ztráty a nálezy

Seznam ztracených a nalezených věcí evidovaných Obecním úřadem
Obecní úřad Chocerady vyhlašuje, že mu byly předány tyto nalezené věci, jejichž vlastník není znám:

Seznam ztracených a nalezených věcí  1/2023(87.95 kB)

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 - 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nejedná se o věc opuštěnou, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci.

V případě odevzdání nálezu je oprávněn jednat nálezce. V případě vyzvednutí nálezu je oprávněn jednat vlastník nebo ten, kdo věc ztratil (držitel, vypůjčitel).

V případě nálezu na území obce Chocerady je příslušným orgánem k přebírání, uschování a vydání nálezu Obecní úřad Chocerady, Chocerady 267. Obecní úřad Chocerady vyhlásí odevzdaný nález obvyklým způsobem, a to zveřejněním na úřední desce, dále v elektronické podobě, a to po dobu jednoho roku. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec Chocerady nakládat s věcí jako poctivý držitel. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude obec Chocerady k věci vlastnické právo.

Přihlásí-li se v zákonné lhůtě vlastník věci, je povinen:

  1. před převzetím věci prokázat svou totožnost,

  2. prokázat vlastnické právo k věci,

  3. sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,

  4. sdělit popis hledané věci,

  5. provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné).

Bližší informace o nalezených věcech Vám poskytne Obecní úřad Chocerady na tel. Čísle 317 763 511.

Informace a projekty