Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Svatby na území obce

Sňatečné obřadyNové podmínky pro uzavření svatby na území obce od 1. 1. 2024

V souladu s novelou matričního zákona, která je v platnosti od 1. 1. 2024 se mimo jiné mění dosavadní podmínky pro uzavření manželství na území nematričních obcí.

Starosta, místostarosta obce Chocerady (případně jiný určený člen zastupitelstva) může oddávat, avšak obřad se musí konat pouze ve správním obvodu obce, tedy v některé z našich obecních částí.
RUŠÍ se však podmínka, že alespoň jeden ze snoubenců musí mít trvalý pobyt na území naší obce.

V případě zájmu uzavřít manželství před oddávajícím z OÚ Chocerady nadále platí, že bude přítomna matrikářka z Městského úřadu v Sázavě, do jehož matričního obvodu obec Chocerady spadá. Oficiální obřadní síní jsou prostory lesovny na Komorním Hrádku, které máme k tomuto účelu zasmluvněny. Obřad však může být i na jiném, k tomuto účelu vhodném místě dle přání snoubenců, domluví-li se na něm dopředu s oddávajícím a matrikou. Svatby mohou proběhnout po předchozí domluvě kterýkoli den mimo neděle.

V případě zájmu o uzavření manželství na území obce Chocerady je možné se domluvit na tel. kontaktu 723 545 755, nebo e-mailu: starosta@chocerady.cz

Uvádíme výňatek z novely z matričního zákona:

IV. MANŽELSTVÍ V NEMATRIČNÍ OBCI

1. Snoubencům se umožní v obci, kde není matriční úřad (tzv. nematriční obec), projevit vůli, že spolu vstupují do manželství, nejen před starostou nebo místostarostou této obce, ale nově i před pověřeným členem zastupitelstva této obce obdobně jako je tomu u obce, kde působí matriční úřad (tzv. matriční obec). Současně se ruší podmínka přihlášení k trvalému pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v této nematriční obci, tudíž v nematriční obci budou shora zmiňované osoby oprávněny oddávat i tehdy, když ani jeden ze snoubenců zde nebude trvale hlášen (§ 11a odst. 1 písm. b) novely zákona o matrikách). Možnost, aby v nematriční obci oddával i starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva matriční obce, do jejíhož správního obvodu příslušná nematriční obec spadá, zůstává zachována.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Položka 12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 5000 Kč

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 3000 Kč

c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města - 1000 Kč

 

Informace a projekty