Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Aktuální stavy toků

5.2.2023 01:00

Aktuální výška:

131 cm

Obsah

 

Czech POINT

czech point

 

Na začátku ledna 2010 byla na obecním úřadě zprovozněna služba Czech POINT, která umožňuje občanům pohodlně komunikovat s úřady a institucemi. Je možno zde zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, zažádat o zřízení datové schránky, provést podání či autorizovanou konverzi dokumentů. Pokud není uvedeno jinak, vydání první strany výpisu stojí 100,- Kč; každá další strana výpisu 50,- Kč.

 

1) Výpis z Katastru nemovitostí

Na pracovišti Czech POINT není možné vydat ověřenou kopii katastrální mapy, pouze ověřený výpis (LV). O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel:

· podle listu vlastnictví - žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.

· podle seznamu nemovitostí – žadatel by měl znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu

· podle seznamu jednotek (pokud je budova dělena na jednotlivé byty, garáže atd.) - žadatel musí znát číslo popisné domu a přesné číslo bytu v domě.

 

2) Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

· úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.

· výpis platných informací - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

 

3) Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel na základě znalosti IČ obchodní organizace.

 

4) Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká nebo zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v České republice. Žadatel za výpis zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.

 

5) Výpis z bodového hodnocení řidiče

Tato služba umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v České republice.

 

6) Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tato služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv, žadatel musí znát identifikační číslo organizace.

 

7) Výpis z insolvenčního rejstříku

Prostřednictvím Insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

 

8) Autorizovaná konverze

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Poplatek za autorizovanou konverzi dokumentů činí 30,- Kč za stránku.

1. Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.

2. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Dokumenty, které konverzí nelze nahradit:

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby.

 

9) Přijetí podání podle živnostenského zákona

Prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy lze podat :

· ohlášení živnosti

· ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

· žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

K podání je nutné buď vyplnit a odeslat elektronický formulář (na portálu Hospodářské komory) - po odeslání formuláře klient obdrží číslo tiketu, s nímž navštíví pracoviště Czech POINT, nebo přinést vyplněný písemný formulář. Správní poplatek za přijetí podání činí 50,- Kč.

 

10) Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Umožňuje zaregistrování provozovatelů autovrakovišť v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH). Pracovník kontaktního místa může provést:

· registraci a vydání přístupových údajů,

· změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,

· vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

 

11) Datové schránky

Prostřednictvím systému Czech POINT je možné : podání žádosti o zřízení datové schránky, podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových, přidání nebo zrušení pověřené osoby k přístupu do datové schránky, znepřístupnění nebo opětovné zpřístupnění datové schránky, žádost, aby datová schránka plnila, či neplnila funkci OVM , povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek.

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je pouze opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.